Jesteś tutaj: Start / Poznaj nas / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA WSPARCIA AKTYWNOŚCI

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET

JESTEM AKTYWNA”

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości Kobiet „Jestem Aktywna” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Jestem Aktywna”.

 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, związanych dla wsparcia osób, aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców wsi.

 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Dobrcz ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 5. Stowarzyszenie jest związane na czas nieoznaczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 1. Celem Stowarzyszenia jest wsparcie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców wsi w szczególności kobiet.

 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

a) organizacje szkoleń, warsztatów, konferencji, festynów, koncertów, spotkań, pokazów, dyskusji,

b) organizacje wyjazdów studyjnych,

c) aktywizowanie ludności wiejskiej,

d) poprawę jakości życia na terenach wiejskich,

e) wspieranie działań związanych z rozwijaniem pozarolniczych obszarów działalności gospodarczej,

f) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

g) wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

h) promocje zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utrata pracy nie z własnej winy,

i) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i agroturystyki,

j) ochronę i promocję zdrowia,

k) promowanie produktów lokalnych, rzemiosła, rękodzielnictwa i innych wyrobów,

l) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz zasad równych szans kobiet i mężczyzn,

ł) wspieranie działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych,

m) wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,

n) prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej tym prowadzenie m.in. świetlic, klubów socjoterapeutycznych, środowiskowych oraz inną działalność profilaktyczną,

o) prowadzenie edukacji ekologicznej,

p) promowanie regionu,

r) promowanie świadomości konsumenckiej,

s) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,

t) współpraca z mediami,

u) współpracę z instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi,

w) nawiązanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz kobiet i ich rodzin,

x) organizacje działań dobroczynnych,

y) wspieranie i organizowanie wolontariatu,

z) organizowanie samopomocowych form rozwiązywania problemów społecznych.

 

 1. Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać sekcje jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia. Zarząd powołuje i odwołuje sekcje w drodze uchwały

 2. Cele, sposób działania i strukturę sekcji ustala Zarząd w drodze uchwały.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie.

 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez walne zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 6. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

e) tworzyć sekcje, koła lub kluby o określonych zainteresowaniach i programie działania, związane z działalnością Stowarzyszenia. Sekcja musi się składać z minimum 5 osób. Sekcja kieruje przewodniczący, który powoływany i odwoływany jest przez Zarząd.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

 1. Członkowie wspierający i honorowi na posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) pozbawienia członkostwa przez Zarząd:

- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

- z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

e) rozwiązania, likwidacji Stowarzyszenia.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata. Wyboru pierwszego Zarządu i pierwszej Komisji Rewizyjnej dokonują członkowie na zebraniu założycielskim.

 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 3. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

a) Wniosek o odwołanie władz Stowarzyszenia może być zgłoszony przez co najmniej 1/3 członków Walnego Zgromadzenia.

b) Odwołanie członków władz Stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością 3/4 ważnych oddanych głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejsza władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni gości.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Ważność zebrania w pierwszym terminie uznaje się jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. W razie kworum otwarcie Walnego Zebrania Członków następuje w drugim terminie po upływie 30 minut, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podaje się do wiadomości wszystkich członków na 2 dni przed terminem zebrania.

 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględna większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku zadań z pkt 34 b, c i f głosowanie jest jawne.

 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalenie zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia oraz utraty członkostwa honorowego.

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 5-7 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 4. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) sporządzenie planów i pracy budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

h) przyjmowanie i skreślanie członków,

i) informowanie członków Stowarzyszenia o działalności Zarządu i podejmowanych uchwałach,

j) przyjmowanie i pozbawianie członkostwa w Stowarzyszeniu z zastrzeżeniem pkt. 19 i 34 h.

 

 

ROZDZIAŁ VII

KOMISJA REWIZYJNA

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu i przedstawienie Zarządowi wniosków i zaleceń co do dalszej działalności Stowarzyszenia,

b) składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków o udzielenie absolutorium dla Zarządu,

d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

e) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie zebrania zarządu,

f) Komisja kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku bilansowym.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i ofiarności publicznej

d) odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia lub w kasie Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały.

 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja sporządza sprawozdanie, które składa w sądzie.

 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-18
Data publikacji:2016-04-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4534